AEON "Yukata"

Director of Photography: Mitsuaki Koshizuka / 腰塚 光晃