AEON "Yukata"

Director of Photography: Mitsuaki Koshizuka/腰塚 光晃