FUJITSU "Free as a bird"

Director of Photography: Mitsuaki Koshizuka / 腰塚 光晃